Build your faith with these verses

Lees asseblief hardop om jou geloof op te bou:

Rom 10:17  “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”
Sy Woord bring vir ons genesing. Genesing vind plaas wanneer jy God se Woord glo. Jesus het dikwels vir die mense gesê. “Jou geloof het jou gered.”

Spr 4:22 “want dit beteken lewe vir dié wat daarna luister, ‘n volle lewe vir hom wat dit besit.”
God het Sy Woord gestuur om my gesond te maak.

Ps 107:20 ” Hy het hulle met ‘n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom.”
Deur Sy wonde en gebroke liggaam het Jesus ten volle vir ons sonde betaal. Hy het die straf vir my sonde op Hom geneem, die prys ten volle vir my betaal sodat ek volkome genees kan word.

Jes 53:5 “Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”
Jesus het al my sondes vergewe en al my siektes gedra.

Ps 103:3 “Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees.”
Jesus het almal wat siek was genees. Dit beteken dat Jesus my ook wil genees. Glo ek dat Jesus my kan genees? JA / NEE

Matt 9:27-29 “En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle antwoord Hom: Ja, Here. Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.”

GEBED VIR GENESING
Hemelse Vader, ek kom na U toe om dankie te sê dat daar deur die wonde van Jesus vir my genesing beskikbaar is.
In geloof neem ek nou my genesing en sê dankie daarvoor in die Naam van Jesus. Amen

Please read this aloud to build your faith:

Rom 10:17 ” So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.”
His Word brings us healing. Healing takes place when I believe in God’s Word. Jesus often told the people. “Your faith has saved you”

Prov 4:22 “For they are life to those who find them and health to one’s whole body.”
God sent His Word to heal me.

Ps 107:20 “He sent out his word and healed them; he rescued them from the grave.”
Through His wounds and broken body, Jesus paid for our sins in full. He took the punishment for my sin upon Himself, paying the price in full for me so that I could be completely healed.

Isa 53:5 “But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.”
Jesus forgave all my sins and heals my sickness.

Ps 103:3 “Who forgives all your sins and heals all your diseases.”
Jesus healed all who were sick. This means that Jesus also wants to heal me. Do you believe it? YES / NO”

Matt 9:27-29 “..and He (Jesus) asked them, “Do you believe that I am able to do this?” “Yes, Lord,” they replied.Then he touched their eyes and said, “According to your faith let it be done to you”

PRAYER FOR HEALING
Heavenly Father, I come to You to thank You that through the wounds of Jesus there is healing available for me.
In faith I now take my healing and say thank you for it in the Name of Jesus. Amen