As ons nie weet – Deel 1

As ons nie weet – Deel 1

As ons nie weet wat om te doen nie. – Deel 1

 

Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar …

ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U.

ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie … (Swak is).

l Kor. 8:1 … Die kennis maak opgeblase … (Job 42:5 … hoorsê … nou het my oog U gesien. – Openbaringskennis)

ll Kron. 20:2 … aan Jósafat berig bring en sê: …

ll Kron. 20:2 … Daar kom ‘n groot menigte teen u …

ll Kron. 20:3 … het Jósafat bevrees geword en …

ll Kron. 20:3 … en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek …

ll Kron. 20:4 En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek …

ll Kron. 20:5 Toe gaan Jósafat in die vergadering van Juda … staan … en hy sê …

ll Kron. 20:6 … en hy sê: Here, God … is Ú nie God in die hemel nie, en is Ú nie Heerser oor al die koninkryke van die nasies nie?

ll Kron. 20:6 … Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie.

ll Kron. 20:7 Het U, onse God, nie … verdrywe … (In Jesus Christus).

ll Kron. 20:7 … en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham (Gal. 3:29 …erfgename …) … gegee nie.

ll Kron. 20:9 As daar oor ons onheil kom – swaard of pes of hongersnood – sal ons …

ll Kron. 20:9 … en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos.

ll Kron. 20:11 Ja, kyk, hulle … te kom om ons uit u besittings te verdrywe wat U aan ons as ‘n eiendom gegee het .

ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte … en ons weet nie … oë is op U.

Il Kron. 20:13 En die hele Juda (W&L) het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue …

ll Kron. 20:14 Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering …

ll Kron. 20:15 …Wees nie bevrees of verskrik nie …

ll Kron. 20:15 … want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *