Deur Christus, my krag – Deel 5

Deur Christus, my krag – Deel 5

 

Kernteks: ll Kor. 12:9 … want my krag word in swakheid volbring …

Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus (Sy salwing) wat my krag gee.

Luk. 24:49 … totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.

Hand. 1:5 … maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word …

Hand. 2:1 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het (Pinkster Sondag) …

Hand. 2:1 … was hulle almal eendragtig bymekaar (120 – 10 dae gewag) Hand. 1:4 … eendragtig volhard in die gebed …

Hand. 2:2 … skielik uit die hemel … hele huis gevul … (bymekaar)

Hand. 2:4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en … (oorloop).

Hand.  2:4 … (oorloop – doop) … en het begin spreek in ander tale, soos … (hart vol is – loop oor).

Hand. 2:4 … soos die Gees aan hulle gegee het om …

Hand. 2:4 … om uit te spreek.

Hand. 2:12 En hulle (toeskouers – godsdienstig) was almal verbaas en radeloos … Wat kan dit tog wees?

Hand. 2:13 Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn ( l Kor. 2:14 … natuurlike mens … dwaasheid).

Hand.2:15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie (Ef. 5:18 – Dronk – Gees vervul) …

Hand. 2:16 Maar dit is … gespreek is (Wat?)Hand. 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek … (Tekens – Eindtyd)

Hand. 2:17 … sal Ek van my Gees uitstort op alles vlees (Gees op), invul – doop – uiterlike tekens.

Hand. 2:33 … verhoog is en van die Vader die beloftes van die Heilige Gees het, het Hy dit uitgestort, wat …

Hand. 2:33 … wat julle nou sien en hoor (Talespraak – almal gelyk dronk).

Hand.10:44 … Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het (43) vergifnis …

Hand. 10:44 … het die Heilige Gees op almal geval (uitstort) wat die woord gehoor het (gevolg).

Hand. 10:45 … was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. ( Hoe – geweet).

Hand. 10:46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek …

Hand. 10:47 … wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het …

Rom. 8:26 … net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want …

Rom. 8:26 … want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees …

Rom. 8:26 … maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. (Tale bid).

l Kor. 14:2 Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar …

l Kor. 14:2 … maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar …

l Kor. 14:2 … maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.

l Kor. 14:18 Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal …

Hand. 2:38 … tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Hand. 2:39 Want die belofte kom julle toe … onse God na Hom sal roep.

Hand. 4:31 En toe hulle gebid het … en hulle is almal vervul met die Heilige Gees …

Luk. 11:10 Want elkeen wat bid, ontvang … (13) … die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *