As ons nie weet – Deel 2

As ons nie weet – Deel 2

As ons nie weet wat om te doen nie – Deel 2

 

Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar …

ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U.

ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie …

ll Kron. 20:13 En die hele Juda (Lofprys) het voor die Here gestaan, ook hulle kinders …

ll Kron. 20:14 Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering … gesê …

ll Kron. 20:15 … Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie …

ll Kron. 20:15 … want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God.

ll Kron. 20:16 Trek môre af teen hulle …

ll Kron. 20:17 Julle hoef daarby nie te veg nie …

ll Kron. 20:17 … staan gereed, bly staan en …

ll Kron. 20:17 … en aanskou die redding van die Here by julle …

ll Kron. 20:17 … Vrees nie en wees nie verskrik nie …

ll Kron. 20:18 Toe buig Jósafat hom met die aangesig na die aarde toe, en …

ll Kron. 20:18 … en die hele Juda … het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid.

Luk. 4:7 As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.

Luk. 4:8 … Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

ll Kron. 20:19 … het opgestaan om die Here, die God van Israel (W & L), met ‘n baie groot stem te prys.

ll Kron. 20:20 … terwyl hulle uittrek, het Jósafat gaan staan en gesê: Luister na my, Juda …

ll Kron. 20:20 … Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan …

ll Kron. 20:20 … glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees.

l Kor. 14:3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.

ll Kor. 20:22 En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here …

Hab. 3:18 … nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *