Deur Christus, my krag – Deel 4 – 24 Mei

Deur Christus, my krag – Deel 4 – 24 Mei

As ek swak is, is ek sterk – Deel 4

Kernteks: ll Kor. 12:9 … want my krag word in swakheid volbring …

ll Kor. 12:9 … My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer …

ll Kor. 12:9 … Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus (Sy Salwing) wat my krag gee.

Hand. 11:26 …en die dissipels in Antiochië vir die eerste keer Christene (Gesalfdes) genoem. (Paulus se lering).

Hand. 19:1,2 … dissipels gevind … gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? … nie eens gehoor …

Rom. 8:9 … Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

Rom. 8:15 … maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

Hand. 1:4,5 … maar om te wag op die belofte … Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle …

Hand. 1:5,8 … maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word … julle sal krag ontvang …

Hand. 1:14 Hulle almal het eendragtig volhard in die gebed en smeking …

l Sam. 10:1 En Samuel … olie geneem … Het die Here jou nie gesalf (Christen) as vors … (Saul)

l Sam. 10:6 En die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat … en in ‘n ander mens verander word.

l Sam. 16:13 Samuel neem toe die … olie en salf hom … en die Gees van die Here het van …

l Sam. 16:13 … het van dié dag af verder oor Dawid vaardig geword …

l Sam. 16:1 … na Isai … want Ek het onder sy seuns … uitgesoek.

l Sam. 16:6,7 … Eliab sien … nie na sy hoë gestalte … maar die Here sien die hart aan.

l Sam. 16:11,12 … Die kleinste is nog oor … Staan op, salf hom …

Hand. 10:38 … met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag … goed gedoen …

Hand. 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van My Gees uitstort op alles vlees, en … sal profeteer en …

Ps. 89:21,22 Ek het Dawid, my kneg, gevind, met my heilige olie hom gesalf … bestendig … versterk.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *