...

DIE GEROEP-Deel 2

September 26, 2021

Series: DIE GEROEP

Book: Ephesians, Romans

Open 22:17 ” … Kom! En laat hom wat DORS het, KOM; en laat hom wat WIL , die water van die LEWE neem, VERNIET.”

Open 22:20 “… JA, Ek kom GOU. Amen, JA KOM, Here Jesus.”

Rom 10:12,13 “… is RYK oor almal wat Hom AANROEP. Want: ELKEEN wat die Naam van die Here AANROEP, sal GERED word.”

Ps 50:15 “… en ROEP my AAN in die dag van die BENOUDHEID: Ek sal jou UITHELP …”

Ex 2:23 “… En hulle GEROEP, om hulp oor hulle SLAWERNY het OPGEKLIM tot God.”

Ex 2:24 “En God het hulle GEKERM gehoor, en God het GEDINK aan sy VERBOND …”

Fil 3:19,20 “hulle BEDINK aardse dinge. Want ons BURGERSKAP is in die HEMELE, van waar ons ook as Verlosser VERWAG die Here Jesus Christus …”

Fil 3:21 “… wat ons VERNEDERE liggaam van gedaante sal VERANDER …”

ll Kor 5:2 “Want om hierdie rede SUG ons ook en VERLANG om met ons woning uit die HEMEL oorklee te word.”

ll Kor 5:5 “Maar Hy wat ons juis HIERVOOR toeberei het, is God, wat ons ook die GEES as die ONDERPAND (Verloofring) gegee het.”

ll Kor. 11:2 “… GODDELIKE JALOERSHEID, want ek het julle aan een man VERBIND, om julle (Gemeente) as ‘n reine maagd aan Christys VOOR te stel.”

Jak 4:4,5 ” … VRIENDSKAP van die wêreld vyandskap teen God is nie … Met JALOERSHEID begeer die GEES wat in ons woon?”

Ef 5:25 ” … soos Christus die GEMEENTE (W & L) liefgehad en HOMSELF daarvoor OORGEGEE het om dit te heilig … kom stel, verheerlik …” 

Hand 20:28 “… wat Hy deur sy eie BLOED verkry het.”

Heb 5:7 ” … (Jesus) … en smekinge met sterk GEROEP en trane aan Hom geoffer het wat Hom uit die DOOD kon RED, en ook VERHOOR is uit sy ANGS.”

Rom 8:15,16 “… die Gees … deur wie ons ROEP: Abba, Vader! … getuig saam (Die GEES en BRUID roep)”

Mark 10:47,48 “… begin HY om uit  te roep … wees my BARMHARTIG … bestraf om STIL te bly … Al Harder uit roep …”

Matt 15:22 “… na Hom GEROEP …”

Matt 25:6 “En middernag was daar ‘n GEROEP …”

ll Pet 3:10,12 “… sal kom soos ‘n DIEF in die nag … julle wat die koms … verwag en VERHAAS …”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.