Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 3

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 3

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 3

Kernteks: Open. 3:10 Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat …

Open. 3:10 … wat oor die die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Open. 3:11 Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.

Luk. 21:28 En as hierdie dinge begin gebeur … (Pessiektes, hongersnood – begin van die smart) (Matt. 24:7)

Luk. 21:28 (Wat moet ons dan doen?) … kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

Luk. 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al die dinge (smarte) wat kom, te ontvlug …

Luk. 21:34 Maar pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur … sorge van die lewe nie …

Luk. 21:34 … en dié dag julle nie skielik oorval nie. ((35) … soos ‘n strik …)
l Thess. 5:2 … want julle weet self baie goed dat die dag van die Here (Wegraping) (l Thess.4:13-18) kom net soos ‘n dief in die nag.

l Thess. 5:3 Wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid (word wakker – wees gereed) – dan …

l Thess. 5:3 … dan oorval ‘n skielike (Wegraping vir Kerk, maar) verderf hulle (Verdrukking – Matt. 24:21) soos die …

l Thess. 5:3 … hulle (wêreld) soos die barensnood ‘n swanger (tekens) vrou, en …

l Thess. 5:3 … en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. (Ons ontvlug Luk. 2:36 – Waak en bid – Ontvlug).

Matt.24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en …

Matt. 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees … kom op ‘n uur wat julle dit nie verwag nie.

Matt. 24:46 Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.

Matt. 25:6,10 En middernag was daar ‘n geroep … en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof …
Open. 22:20 … Ja, kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!

Open. 22:21 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *