Entheos- Familie van God

Entheos- Familie van God

Kernteks – Rom 8:15-17
“Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie,maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wieons roep: Abba, Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat
ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.”

2 Kor 5:17
“Daarom, as iemand ín Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

Gal 4:4-7
“Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader! Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maarkind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.”

1 Pet 1:3,4
“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat indie hemele bewaar is vir ons.”

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *