Staan sterk

Staan sterk

Staan Sterk – In Genade 2 – Renaldo Barnard


1 Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie …
(Selfregverdiging)

1 Kor 10:13 b … maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms (genade) gee,
sodat julle dit sal kan verdra.

Jos 6:2 … kyk, Ek gee Jérigo met sy koning en dapper helde in jou hand.Jos 6:20 … die volk ‘n groot krygsgeskreeu aangehef; en die muur het op sy plek
ingeval … en hulle het die stad ingeneem.

Jos 7:3 … hulle sal Ai verslaan; moenie al die manskappe met ‘n tog daarheen
vermoei nie, want hulle is daar maar min.

Jos 7:4 … maar hulle moes vlug voor die manne van Ai.

Jos 6:17 … die stad met al wat daarin is, moet ‘n banoffer aan die Here wees …

Jos 6:19 … die silwer en goud …is heilig aan die Here …

Jos 7:13 Staan op! Heilig die volk … Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat
julle die ban onder julle uit verwyder het nie.

Ex 17:11 … as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste; maar as hy sy hand laat
sak, was Ámalek die sterkste.

1 Sam 15:1 TOE sê Samuel vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te
salf…luister dan nou na die stem van die woorde van die Here.

1 Sam 15:3 Gaan nou en verslaan Ámalek, en julle moet met die banvloek tref alles
wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie …

1 Sam 15:9 Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste…alles wat
van waarde was — dit wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat
veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref.

1 Sam 15:11 Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My
afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie …

Gal 5:4 … julle het van die genade verval.

Efe 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit
is die gawe van God.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *